Yönetim Politikaları

AMAÇ

Bilgilendirme politikasında amaç, şirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Derlüks Deri’nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgilerharicindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyelyatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, şirkete ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; gerek yatırımcı ilişkileri birimi gerekse kurumsal iletişim birimi tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformusunmaktır.

Şirket, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

KAPSAM

Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenen bilgilerin dışında, hangi gelişmelerin ve bilgilerin, hangi sıklıkta ve hangi kanallar yoluyla kamuya sunulacağını içeren hususları kapsar.

SORUMLULAR

Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve internet sitesinde kamuya açıklanır. Bilgilendirme politikasında değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP ’ta ve internetsitesinde kamuya açıklanır.

YATIRIMCILARLA İLETİŞİMDE KULLANILAN YÖNTEM VE ARAÇLAR

SPK ve BİST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Derlüks Deri kamuyuaydınlatma amacıyla bilgilendirme politikası çerçevesinde aşağıdaki iletişim yöntem ve araçlarını kullanır:
· KAP ’ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu

· KAP ‘ta ilan edilen finansal tablolar ve faaliyet raporları
· Kurumsal internet sitesi (www.derluksleather.com )
· Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
· Yatırımcı toplantıları
· SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
· Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
· T. Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (Kanun) yer alan düzenlemelere uyum kapsamında hazırlanan II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği doğrultusunda kamuya açıklanacak bilgiler, KAP ‘ta yer alan ilgili form kullanılarak KAP ‘ta yapılır. II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde aksi belirtilmedikçe açıklamaların derhal yapılması esastır. Yapılacak açıklamada; açıklamanın Tebliğde yer alan esaslara uygun olduğu, bu konuda ihraççıya ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığı, bilgilerin ihraççının defter, kayıt ve belgelerine uygun olduğu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaların gösterildiği ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olunduğu beyan edilir.

Özel durum açıklamaları, http://www.derluksleather.com ve www.kap.org.tr adresinde Şirket Haberleri bölümünde yer almaktadır.
Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirler Yönetim Kurulu ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından alınır.

İNTERNET SİTESİ

Şirket, bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasında kurumsal yönetim ilkelerinin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve verileri içeren internet sitesini kullanmaktadır.
İnternet sitesinde; Derlüks Deri San. Ve Tic. A.Ş. ‘nin genel tanıtımı, iletişim bilgileri, ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleşmesi, özel durum açıklamaları, vekâletname örneği, yönetim kurulu üyeleri bilgileri, dönemsel mali tablolar ve faaliyet raporları, kurumsal yönetim ilkelerineuyum raporu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası hakkındaki bilgilere yer verilir. İnternet sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen gösterilmektedir.

FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Derlüks, yıllık ve ara dönem finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca belirlenen Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen süreler içerisinde ve yine burada belirtilen usule uygun olarak Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır. Kamuya açıklanan finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Derlüks yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlar beş yıl süreyle Derlüks internet sitesinde yeralır. Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği gerekli bilgiler Derlüks’ün internet sayfasında yer almakta olup düzenli olarak güncellenmektedir. Pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon veya e- posta yolu ile cevap verilir.

FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI

Derlüks yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerinde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Derlüks internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş yıl süreyle Derlüks internet sitesinde yer alır.

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLANLARI

Genel Kurul Toplantı Gündemi, Vekâletname Örnekleri, Genel Kurul Toplantı Kararları ile Sermaye Artırımı dâhil her türlü Ana Sözleşme Değişiklikleri Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıylakamuya ilan edilir.

MEDYA ORGANLARINDA VE BENZER İLETİŞİM KANALLARINDA ÇIKAN HABER VE SÖYLENTİLER
Piyasada yazılı, görsel veya işitsel medya organlarında ve/veya internet ortamında yer alan haber ve söylentilerin takibi piyasanın güncel takip edilmesi suretiyle yapılmaktadır.

Derlüks, ilke olarak Derlüks kaynaklı olmayan asılsız haberler, piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez.
Derlüks hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatını etkileyebilecek öneme sahip, Derlüks’ü temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde bunların doğruluğu ve/veya yeterliliğine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır. Ancak Derlüks, konuya ilişkin olarak almış olduğu bir açıklamanın ertelenmesi kararının bulunduğu hallerde erteleme sebepleri kalkana kadarherhangi bir açıklama yapmaktan kaçınabilir.

Söz konusu haber veya söylentinin içsel bilgi tanımına girecek önemde olmaması durumunda Derlüks adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerce konuyla ilgili bir açıklama yapılmasına gerek görülmedikçe herhangi bir görüş bildirilmez.

BEKLENTİ VE HEDEFLERİN AÇIKLANMASI

Derlüks, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini açıklayabilir. Derlüks’ün geleceğe yönelik beklentilerini açıkladığı yazılı belgelerde olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer etkenlerin gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir.

Geleceğe yönelik beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir belgeye atıfta bulunmak suretiyle yapılabilir.
Yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik beklentiler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve tahminlerin dayandığı gerekçeler ve veriler ile birlikte açıklanır. Beklentiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez; yanıltıcı olamaz ve Derlüks’ün finansal durumu vefaaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Geleceğe yönelik beklentilerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması durumunda, bu durum derhal Bilgilendirme Politikasında belirtilen usuller çerçevesinde kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.
Bu Bilgilendirme Politikası 28.05.2018 tarih ve 2018/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bilgilendirme Politikasında herhangi bir değişiklik gerektiğinde, değişiklik yapılan hususlar Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra geçerlilik kazanır ve Derlüks internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yatırımcılara değişiklik hakkındabilgi verilir.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile, Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen hususları içeren Yönetim Kurulu’nun yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul’da ortakların onayına sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %35’i paysahiplerine nakden dağıtılır.

Dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda mevcut net dağıtılabilir kardan ve diğer kaynaklardan karşılanabileceği sürece dağıtılabilecektir.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.

Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenebilir. Taksit ödeme zamanlarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi durumunda ödeme zamanları, Genel Kurul tarihini takip eden onbeş gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır, herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Bu “Kar Dağıtım Politikası” Şirket’in finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yeniden gözden geçirilebilir.

Kâr dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Üst düzey yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

Prim Bazı: Prim bazları, her yıl güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.

Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, finansal, müşteri, süreç ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağlanması hedeflenen yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir.

Ücret; şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde, motivasyon ve bağlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

Terfi eden veya görev değişikliği olan çalışanların ücret kademesinde değişiklik olduğu takdirde, çalışanın yeni ücreti yeni kademe içindeki pozisyonuna bağlı olarak belirlenecektir. Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

İdari sorumluluğu bulunan çalışanlara, yönetim kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan çalışanlara yapılan ödemeler, Şirket’in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik etmek üzere kurgulanacaktır.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Yıl içinde Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır ve söz konusu yıla ilişkin olarak yapılan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.

1.Amaç

Bağış politikasının amacı, Derlüks Deri’nin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yaptığı bağışların esaslarını belirlemektir. Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımızve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

2.Bağış Politikası Esasları

 1. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ortaklıklarca yapılan bağış ve yardımların Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler ve şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.
 3. Şirket, sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim-öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim Kurulu onayıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar dâhilinde bağış yapabilir.
 4. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya sivil toplum kuruluşunun seçiminde şirketin sosyal sorumluluk politikaları göz önünde bulundurulur. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi konularak kuruldakilere detaylı bilgi verilir.
 5. Şirket, bunların dışında kendi faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir.
 6. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı’nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.
 1. Varlık ve Bilgi Yönetimi

1.1 Dürüstlük

– Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimiz olduğundan, çalışanlarla ve tüm paydaşlarla olan ilişkilerde doğruluk ve dürüstlük çerçevesinde hareket etmek.

1.2 Gizlilik

– Şirkete ait mali ve ticari sırların, şirkete ait rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, çalışan haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarıyla olan anlaşmaların “gizlilik” çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket etmek, bunların korunmasını ve gizliliğini sağlamak.

– İş gereği öğrenilen bilgi ve belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmamak.

– Çalışılan ve bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi ve şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde öngörülen amaç dışında kullanmamak, gerekli izinleri almadan üçüncü kişilerle paylaşmamak.

1.3 Bilgi Yönetimi

– Tüm kayıtların yasal süresinde sağlıklı bir şekilde tutulmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

– Üçüncü kişilerden gelen şirket için gizli kategorisine giren bilgi taleplerini, üst yönetim onayı olmadan cevaplamamak.

– Şirketin sunduğu raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği göstermek.

1.4 Güvenlik ve Kriz Yönetimi

– Olası terör, doğal afet ve art niyetli girişimlere karşı şirket çalışanlarının, bilgi ve bilgi sistemlerinin, üretim ve idari tesislerin korunması için gerekli tedbirleri almak ve iletişimini sağlamak.

– Terör, doğal afet vb. olması durumunda oluşturulacak acil kriz yönetimi ile ilgili gerekli kriz planlamasını yapmak, bu yolla kriz anında minimum kayıpla işin sürekliliğini sağlamak.

– Şirket varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri almak.

 1. Çıkar Çatışmasından Kaçınmak

– Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde yapmalarını etkileyen ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları durumunu ifade etmektedir.

 

2.1 Kendi veya yakınlar lehine işlem yapmama

– Unvan ve yetkiden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamamak,

– Yapılacak kişisel yatırımların veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşların hâlihazırda devam eden görevini yapmasına zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına özen göstermek ve ana görevlere odaklanmayı önleyen bu gibi durumların gerçekleşmesinden kaçınmak.

– Çalışan ile müşteri veya tedarikçi konumundaki şirkette aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişilerin birinci derece akraba olması durumunda üst amirine bilgi vermek.

– Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette yakınlarının pay veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenilmesi durumunda üst amirine bilgi vermek.

2.2 Temsil ve organizasyon davetlerine katılım

– İş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık; konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, seminerler vb. dışındaki, karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek sportif faaliyetler, yurt içi/dışı geziler, vb. davetlere katılım yönetici onayına tabidir.

2.3 İşten ayrılanların şirket ile iş yapması

– Şirketteki görevinden ayrıldıktan sonra kendisi bizzat şirket kurarak ya da başka bir şirkete ortak olarak şirket ile satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık, komisyonculuk, temsilcilik, bayilik veya benzeri şekillerde iş yapması, olumsuz algı oluşturabilecek, dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husustur. Şirketten ayrılan bir çalışanın başka bir şirkette üst yönetimde ya da karar verici bir pozisyonda olması da ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husustur.

– Böyle bir sürecin öncesi ya da sonrasında Şirket menfaatleri çerçevesinde hareket edilmesi, ahlaki ve etik kurallara uyulması, süreç öncesi ve sonrasında çıkar çatışmalarına izin verilmemesi gereklidir.

– Şirketten ayrılmış bir çalışanın tekrar istihdam edilmesi durumunda Şirket Etik Kuralları ve ile belirtilen ilkelerden herhangi birine uymama sebebiyle ilişiğinin kesilmemiş olması şartı aranır.

 1. Yolsuzlukla Mücadele

3.1 Hediye Alma ve Verme

– Şirketin tüm çalışanlarının müşteriler, tedarikçiler, bayiler, yetkili satıcı ve yetkili servisler dâhil tüm üçüncü kişilerle hediye, davet ve ağırlama teklifi ve kabulü dâhil maddi çıkar sağlama izlenimi yaratabilecek ilişkilere girmeleri yasaktır.

– Yasal ve ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, imtiyaz veya referans sağlama gibi bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediye kabul veya teklif edilmemelidir.

– Hediyeler hiçbir şekilde nakit olarak ya da nakde dönüştürülebilir şekilde (hediye çeki) gibi verilmemelidir.

– Tedarikçilerden, bayilerden, yetkili servislerden, müşterilerden veya üçüncü kişilerden uygunsuz olarak algılanabilecek, hiçbir indirim ya da menfaat talep edilmemeli, üçüncü kişilere teklif edilmemeli veya teklif edildiğinde kabul edilmemelidir.

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği

– Şirketimizde işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin tam anlamıyla sağlanması hedeflenmiştir. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket etmeli ve gerekli önlemleri almalıdırlar. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemelidirler.

– Çalışanların işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiç bir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmaları yasaktır.

– Çalışanlar; geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç, işyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmamalı, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapmamalıdır.

– Çalışma alanındaki tüm iş güvenliği ikaz levhaları ve işaretleri dikkate alınmalıdır.

– Kurallara uymayanlar ikaz edilmeli, tehlikeli durumlar bir üst amire bildirilmelidir.

– Çalışanlar, çalıştıkları yerin her zaman düzenli, temiz ve tehlikesiz durumda olmasından sorumludur.

– Çalışanlar kendilerine öğretildiği şekilde çalışmalı, bilmedikleri veya kendilerine öğretilmeyen işlerde çalışmamalıdır.

– Koridor, merdiven başları ve geçit yerlerine geçişi önleyecek şekilde malzeme konulmamalıdır.

– Ağır malzemelerin kaldırılması ve taşınmasında kaldırma ekipmanı kullanılmalıdır.

– Çalışma alanının zemini yağlı ve ıslak tutulmamalı, böyle bir durumda hemen temizlenmelidir.

– Elektrikle ilgili bir arıza gerçekleştiğinde çalışanlar müdahale etmemeli ve arıza derhal elektrikçiye bildirilmelidir.

– Makine ve ekipmanlarda bir arıza meydana geldiğinde, arıza üst amire ve teknik servise bildirilmeli ve çalışanlar bu duruma müdahale etmemelidir. Tamir esnasında gerekli görülürse uyarı levhaları asılmalıdır.

– Çalışanlar kendilerine verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanmalı ve bu malzemeleri en iyi biçimde muhafaza etmeli, malzemelerde herhangi bir deformasyon olması durumunda yenisini talep etmelidir.

– Herhangi bir kaza durumunda yetkililere haber verilmelidir.

 1. Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasi Faaliyet

– Şirket siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapmaz. Bu konularda işyeri sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetlere izin verilmemektedir. Şirket kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis edilemez.

– Şirketi temsilen herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üyelik ve çalışmalarına katılım ancak şirket bilgisi dâhilinde gerçekleştirilebilir.

 1. Etik Kuralları Uygulama Prensipleri

6.1 İhlallerin Bildirimi

– Çalışanlar, Şirket Etik Kurallarının ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu üst amirine ya da duruma göre, eğer durum üst amiriyle ilgiliyse veya üst amiri ihlal şüphesi taşıyan olayla ilgili herhangi bir adım atmazsa, şirket Genel Müdürü’ne iletmekle yükümlüdürler.

– Etik kurallara aykırı davranışta bulunmayı reddeden ve iyi niyetle bildirimde bulunan herhangi bir çalışanın iş yerinde ya da dışında tehdit edilmesine, söz konusu çalışana misilleme yapılmasına veya bu çalışanın herhangi bir şekilde zarar görmesine izin verilmez. Bu tip davranışlar etik kural ihlali olarak yorumlanır.

– Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanır.

Kuruluş:Komiteler, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca 10.05.2019 tarihli 2019/24 sayılı yönetim kurulu kararınca kurulmuştur.

Amaç:Komiterler, yönetim kurulunun görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi, amacıyla oluşturulmuştur.

Komitelerin Yapısı:Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür veya icracı olan herhangi bir yönetim kurulu üyesi komitelerde görev alamaz. Konusunda uzman olan personel veya danışmanlar komitelere üye olabilirler.

Bu komitelerin teşekkülü, görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar gözetilerek yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Riskin Erken Saptanması, Kurumsal Yönetim, Denetim, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komiteleri olmak üzere beş komite vardır. Ancak, yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamamaktadır. Bu nedenle kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirecektir.

Komitelerin, her biri farklı periyodlarda toplanabilrler. Ancak, toplanma sayısı yılda  2 defadan az olamaz. Bu toplantılara dışardan konusunun uzmanı kişiler de katılabilir. Komitelerde alınan kararlar yönetim kuruluna bildirilir ve gerekli olan hallerde tescil edilir.

Komite Başkanları, Şirket Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Başkan; Komiteye Başkanlık eder, toplantı gündemini tespit eder ve yönetir, yönetim kurulu ile komite arasında bilgi akışı ve koordinasyonu sağlar, Komitenin görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri alır. Komite başkanlığının herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde, boşalmayı izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında yeni bir başkan atanıncaya kadar yönetim kurulu başkanı, komite üyelerinden birini geçici başkan olarak görevlendirir.

Komite toplantılarına katılmak her üyenin asli görevidir. Üye, katılamayacağı toplantı için komite başkanına bilgi verir. Üyeler, görevlerini yerine getirirken konularında ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eder ve kendilerini bu alanda sürekli güncel tutarak, bunu diğer üyelerle paylaşırlar.

 

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Komitenin amacı Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır. Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir defa toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

 1. Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
 2. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
 3. Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
 4. Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları yılda en az 2 defa gerçekleştirilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar,
 2. Yönetim kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapar ve yönetim kurulunun onayına sunar,
 3. Pay sahipleri ile yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetler,
 4. Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur.

Kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu yapısı nedeniyle bir aday gösterme komitesi ve ücretlendirme komitesi olmadığı için, yıl içinde genel kurulda yönetime sunulacak adayları belirler. Bu adayları genel kurul öncesi yönetime bildirir. Ayrıca Şirket DD11 Ücretlndirme Politikası doğrultusunda, ücretlendirme ve performans sistemlerini oluşturur.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden Sorumlu Komite;

 1. Mali tabloların, dip notlarının ve diğer finansal bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını, mevzuata ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kurulunun görüsünü de alarak Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
 2. Bağımsız denetim kurulusunun ve çalışanlarının bağımsız olup olmadığını ve yeterliliğini Yönetim Kurulu adına inceler.
 3. Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve şirketin iç kontrol sisteminin isleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
 4. Bağımsız denetim kurulusunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kurulusunun her aşamadaki çalışmalarını gözetir.
 5. Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili yapılan şirket içi ve şirket dışı şikâyetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde inceler ve sonuca bağlar.
 6. Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.